PROJEKT „DO PRÁCE PO PADESÁTCE II“

Registrační číslo projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002418

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost

Cílová skupina:
osoby starší 50 let, které jsou v evidenci ÚP ČR v Olomouci, Přerově a Šumperku, nebo jsou evidovány jako zájemci o zaměstnání,
celkem 150 účastníků

Doba realizace:
10/2016 – 09/2018

Místa realizace:
Olomouc,
Přerov,
Šumperk

Cíl projektu:
Zvýšit zaměstnatelnost a zaměstnanost CS prostřednictvím komplexního, provázaného systému klíčových aktivit s důrazem na individuální přístup ke každému účastníkovi při realizací jeho dílčích, konkrétních cílů.

Výstupy projektu

V rámci realizace projektu vstoupilo do projektu 144 uchazečů o zaměstnání z okresů Olomouc, Přerov a Šumperk. Největší zájem potenciálních klientů projektu byl v okrese Šumperk, což zřejmě plyne z nevjyšší nezaměstnanosti mezi uvedenými okresy. Základní aktivitou projektu byl Aktivizační program, který úspěšně ukončilo 132 klientů a tím splnilo bagatelní podporu v rozsahu 40 hodin.

K dalších aktivitám projektu patřily kurzy:

  • Digitální kompetence (E-Citizen) určený pro účastníky s minimální nebo žádnou znalostí práce s počítačem (celkem absolvovalo 5 účastníků).
  • Age management, který účastníky seznamoval s věkovou diverzitou, jejími dopady a možnostmi řešení na pracovišti (celkem absolvovalo 28 účastníků).
  • Individuální a kariérové poradenství zaměřené pro individuální práci s klienty a cílený na konkrétní problémy jednotlivých účastníků CS (celkem 1 649,50 hodin).
  • Rekvalifikační kurzy a zkoušky profesních kvalifikací, o které byl ze strany klientů zřejmě největší zájem (celkem 109 klientů, z toho 94 úspěšných). Mezi nejčastěji realizované kurzy patřily rekvalifikace v oblasti IT. Důvodem byla zřejmě skutečnost, že v současné době patří počítačová gramotnost k základním gramotnostem. Dalším kurzem, který byl klienty, resp. klientkami, poměrně často absolvován, byl kurz se zkouškou profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Kromě toho byly realizovány kurzy v oblasti administrativy, projektového řízení nebo např. kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách.

Z pohledu uplatnění CS na trhu práce byla nejpřínosnější aktivita Monitoring trhu práce a zprostředkování zaměstnání. V rámci této aktivity bylo mzdovým příspěvkem podpořeno celkem 32 osob, což je takřka 25 % účastníků projektu.

Projekt byl rovněž podpořen publicitou, ke které patřily především letáky, popř. informace na webových stránkách či facebooku příjemce.

Zaměření projektu

Od 1. 10. 2016 se otevírá zaměstnavatelům v okresech Šumperk, Přerov a Olomouc nová šance k získání dotace na nové zaměstnance a naopak nezaměstnaným starším 50 let na získání nového zaměstnání. Umožňuje to projekt „DO PRÁCE PO PADESÁTCE II“, na jehož realizaci získala společnost Počítačová služba s.r.o. dotaci z Operačního programu Zaměstnanost v rámci Evropského sociálního fondu. Počítačová služba s.r.o. tímto v následujících dvou letech naváže na přechozí úspěšně realizované projekty směřující k podpoře zaměstnání znevýhodněných skupin nezaměstnaných.

Projekt v celkové hodnotě 5.941 058 Kč je zaměřen na podporu vstupu nebo návratu osob ve věku 50 a více let v Olomouckém kraji na trh práce.

Do 3 Poradenských center v Přerově, Olomouci a Šumperku vstoupí do projektu postupně cca 150 účastníků cílové skupiny, kteří absolvují aktivizační a motivační aktivitu, volitelné rekvalifikace a kariérové/individuální poradenství.

Navazuje na zkušenosti z let 2013-2015, kdy byl úspěšně realizován podobný projekt, který dále doplňuje ho o nové moduly a aktivity (např. kurz digitální kompetence E-Citizen, který byl navržen ECDL Foundation ve spolupráci se světovou informatickou společností CEPIS jako vzdělávací nástroj, který poskytuje základní znalosti nejčastěji užívaných programů a učí bezpečnému využívání internetu pro běžné úkony jako je online nakupování, vyhledávání informací nebo komunikace prostřednictvím e-mailu).

Rekvalifikační kurzy jsou voleny tak, aby poskytly možnost získání a osvojení nové kvalifikace nebo možnosti zahájit vlastní podnikatelskou činnost. Účastníci projektu mají možnost výběru z celkem 11 kurzů, zaměřených na ekonomiku (účetnictví, mzdové účetnictví), počítačové nebo profesní dovednosti (prodavačské práce, rekvalifikační kurz chůva pro děti, strážný, obsluha elektro a motovozíku, základní kurz sváření).

Počítá se s proplacením nákladů, spojených s absolvováním rekvalifikace, jako je cestovné nebo příspěvek na zdravotní prohlídku.

Výstupem projektu je vedle získání nové kvalifikace i pomoc se zprostředkováním vhodného pracovního místa. Na podporu zaměstnanosti pro cílovou skupinu je vyčleněno celkem 2,9 mil Kč, které pro zhruba 28 osob proplatí zaměstnavatelům po dobu 6 měsíců částku v maximální výši 17.500 Kč. Administrativní zátěž pro vyplacení mzdových náhrad je pro zaměstnavatele minimální, směřuje k tomu, aby při případných následných kontrolách u firem nedošlo k problémům a případným finančním postihům. Výhodou tohoto projektu je skutečnost, že účastník může být na ÚP ČR pouze krátkou dobu a přesto může dojít ke schválení a proplacení mzdové dotace.

Pokud tedy uvažujete ve svých firmách o přijímání nových zaměstnanců, rádi Vám zodpovíme případné dotazy a pomůžeme s vyhledáním vhodných kandidátů z řad účastníků projektu. Pro osoby nad 50 let platí, že jsou motivovaní, loajální a váží si získaného pracovního místa.

Kontaktní údaje:

Ing. Hana Fidranská,
projektová manažerka,
HFidranska@poc-sluzba.cz
www.centrum-vzdelavani.cz

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost

Uložit

Uložit