Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Firemní gender v Olomouckém kraji v praxi

CZ.1.04/3.4.04/88.00081

Realizátor projektu

Počítačová služba s.r.o, Stupkova 413/1a, 779 00 Olomouc

Projekt byl realizován v rámci Výzvy č. 88 pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.4. – Rovné příležitosti mužů a žen na trhu práce a slaďění pracovního a rodinného života.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu byla podpora a motivace zaměstnavatelů v Olomouckém kraji v uplatňování rovných
příležitostí mužů a žen včetně slaďování pracovního a rodinného života.

Dílčím cílem projektu bylo vzdělávání zaměstnavatelů v genderové tématice tak, aby byli schopni v praxi aplikovat prinicipy rovných příležitostí a dokázali na pracovišti vytvořit podmínky pro sladění pracovního a rodinného života. Součástí projektových aktivit byla i realizace firemního genderového auditu s cílem zjistit překážky bránící vytváření genderové rovnosti. Na základě auditu byla v dané organizaci stanovena slabá místa a navržena implementační opatření podporující vytváření podmínek pro soulad rodinného a pracovního života.

Cílová skupina

Zaměstnanci – vedoucí pracovníci nebo personalisté, kteří mají největší možnost ovlivňovat uplatňování principů rovných příležitostí mužů a žen a tím vytvářet podmínky pro soulad rodinného a pracovního života.
Zaměstnavatelé – jejich prostřednictvím a účastí dochází k transformaci důležitých informací a změn týkajících se získání nových znalostí, které pomáhají vytvářet ve firmách genderovou rovnost.

Doba a místo realizace

1. 11. 2012 – 31. 10. 2014, Olomoucký kraj

Aktivity projektu

 1. Zahájení projektu, marketingová strategie realizace projektu, tvorba studijních materiálů, úvodní publicita
 2. Firemní genderový audit
 3. Vzdělávací kurzy v oblasti firemní genderové problematiky – „Gender v praxi“ – obsahující semináře:
  • Gender jako součást firemní socializace
  • Význam genderové komunikace v praxi
  • Odbourávání genderových stereotypů v zaměstnání a praxi
  • Přínosy slaďování pracovního a rodinného života
  • Gender v prostoru firmy
 4. Implementace výsledků firemních genderových auditů do praxe pro soulad rodinného a pracovního života
 5. Monitoring a evaluace projektu
 6. Šíření výstupů a osvěta

Výsledky projektu

Ke dni ukončení realizace projektu byly řádně, odborně a včas zrealizovány aktivity projektu v celkovém finančním objemu 2.997.058,87 Kč, což odpovídalo počtu 27 podpořených osob a celkově 100 úspěšně podpořených osob.

V rámci realizace projektu byl vytvořen jeden nový produkt obsahující tato témata:

 • Gender jako součást firemní socializace
 • Význam genderové komunikace v praxi
 • Odbourávání genderových stereotypů v zaměstnání a praxi
 • Přínosy slaďování pracovního a rodinného života
 • Gender v prostoru firmy