Partnerství pro rozvoj kraje

 width=

Naše firma se stala v rámci programovacího období 2004 – 2006 partnerem projektu z programu SROP, opatření 3.3. „Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v Olomouckém kraji“. Na začátku projektu došlo k vytvoření jednoduššího názvu projektu – Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu

 • Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních fondů.
 • Posílení kapacity potenciálních příjemců podpory při přípravě a realizaci projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.

Realizované výstupy projektu

 • Pracovní jednání ve věci prohloubení spolupráce mezi mikroregiony Olomouckého kraje – 7. 4. 2005 v obci Jezernice (Program: Komunikace, asertivita; strategické koncepční dokumenty Broumovsko, různé)
 • Pracovní jednání ve věci prohloubení spolupráce mezi mikroregiony Olomouckého kraje – 20. 6. v Zábřehu (Program: Komunikace, informace o rozpracované Koncepci zemědělské politiky a rozvoje venkova, informace o mikroregionu Zábřežsko, přednáška na téma Ekologické zemědělství)
 • Analýza vzdělávacích potřeb
 • Metodika vzdělávání
 • Školící materiály
 • Výběr školitele pro euromanažery
 • Grafický manuál pro projekt
 • Vytvoření týmu euromanažerů
 • Uzavřené smlouvy o partnerství
 • Pracovní jednání ve věci prohloubení spolupráce mezi mikroregiony Olomouckého kraje – 21. 10. 2005 v obci Doloplazy (Program: Komunikace, Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova – akční plán, různé)
 • Účast na regionální výstavě Regioninvest včetně prezentace projektu
 • Výběr školitele pro sběrače projektových námětů
 • Konference „Olomoucký kraj v Evropě“ – 1. 12. 2005
 • Grafický manuál OK pro EU obecně
 • Pracovní jednání ve věci prohloubení spolupráce mezi mikroregiony Olomouckého kraje – 2. 12. 2005 v obci
 • Velká Bystřice (Program: komunikace – etika v pracovním styku; informace o projektu Partnertví pro rozvoj kraje, národní dotační tituly pro r. 2006, krajské programy z oblasti ŽP a obnovu památek, školící aktivity Školy obnovy venkova)
 • Vzdělávací program referentů kvality (CAF, banchmarking)
 • Výběr sběračů projektových námětů
 • Školení sběračů projektových námětů
 • Vzdělávací program pro koncepční analytiky
 • Krajská konference nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje – 25. 2. 2006; témata: prezentace projektu Partnerství pro rozvoj kraje, zkušenosti s přípravou projektů a s využíváním prostředků z fondů EU, programovací období 2007 – 2013
 • Pracovní jednání ve věci prohloubení spolupráce mezi mikroregiony Olomouckého kraje – 2. a 3. 3. 2006 v obci Česká Ves
 • Zahraniční poznávací cesta do irského regionu Duhalow pro sektor venkova – 28. 3. – 3. 4.; představení projektů realizovaných v oblasti rozvoje venkova
 • Sběr projektových námětů v terénu a budování databáze projektových námětů
 • Zahraniční poznávací cesta pro sektor neziskových organizací do Polska – 16. – 20. 5. 2006
 • Konference „Příprava Olomouckého kraje na nové plánovací období EU“ – 7. 6. 2006
 • Vydávání elektronického bulletinu o EU s názvem e -info
 • Budování informačních euronástěnek na obcích a školách
 • Pracovní jednání ve věci prohloubení spolupráce mezi mikroregiony Olomouckého kraje – 8. 6. 2006 v Koutech nad Desnou
 • 3. etapa sebehodnocení Krajského úřadu Olomouckého kraje metodou CAF
 • Školení pracovních skupin CAF na městských úřadech ORP
 • Zapojení 9 měst Olomouckého kraje do benchmarkingové iniciativy
 • Kontrolní návštěvy euromanažerů na jejich pracovištích
 • Uzavírání dalších smluv o partnerství
 • Vzdělávací semináře pořádané v partnerské spolupráci se Školou obnovy venkova
 • Vzdělávací semináře pořádané v partnerské spolupráci se sektorem neziskových organizací
 • Vzdělávací program pro potenciální příjemce podpory
 • Práce se sesbíranými projektovými náměty
 • Vzdělávací semináře pořádané v partnerské spolupráci s euromanažery
 • 7. pracovní jednání ve věci prohloubení spolupráce mezi mikroregiony Olomouckého kraje – 17. 10. 2006 ve Všechovicích
 • Strategický benchmarking absorpční kapacity v kraji
 • Školení benchmarking pro pracovníky městských úřadů ORP