Žádosti o Šablony - jak předcházet chybám

Žádosti o „Šablony“ – jak předcházet chybám

MŠMT jako řídící orgán výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I vyhlášené v rámci OP VVV v současnosti zaznamenává výrazný zájem ze strany oprávněných žadatelů o finanční prostředky. Výzva byla připravena tak, aby příprava žádosti o projekt byla co nejjednodušší a všechny projekty podané oprávněnými žadateli mohly být podpořeny. V této souvislosti je však potřeba připomenout několik pravidel, která musí žádost splňovat, aby nebyla vyřazena z procesu hodnocení a žadatel ji nemusel zpracovávat znovu.

Co se stane, pokud budou v žádosti formální chyby?

Pokud jsou při kontrole náležitostí žádosti zjištěny formální chyby, budete vyzváni k jejich nápravě.

Co se stane, pokud žádost nesplňuje kritéria přijatelnosti?

Žádost o podporu je vyřazena a žadatel musí zpracovat žádost novou, čímž je také posunuto datum možného zahájení fyzické realizace projektu (bod 7.2. Výzvy: Možné datum zahájení (fyzické) realizace projektu je maximálně jeden měsíc před datem podání žádosti o podporu.).

Co jsou formální chyby a co jsou kritéria přijatelnosti?

Formální chybou může být např. chybějící podpis na přílohách žádosti.
Mezi kritéria přijatelnosti patří:

 • Výběr šablon/šablony odpovídá podmínkám výzvy
 • Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele vymezeného ve výzvě
 • Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů stanovenou výzvou
 • Aktivity podporující rovné příležitosti
 • Aktivity podporující udržitelný rozvoj
 • Aktivity nepodporující diskriminaci

Na co tedy nesmíte v žádosti zapomenout?

 • Žádejte pouze o šablony určené pro Vaši školu (ZŠ, MŠ, ZŠ speciální , MŠ speciální)
 • Zvolte alespoň jednu šablonu, která podle dotazníkového šetření byla identifikována jako nejslabší
 • Vyberte šablony tak, aby byla dosažena minimální a současně nebyla překročena maximální možná výše podpory (tj. 200.000,- Kč na školu + počet žáků x 2.200,- Kč)
 • Sestavte jednotlivé šablony v souladu s požadavkem na dosažení minimální výše bagatelní podpory, tj. minimálně 24 hodin vzdělávání pro jednu osobu
 • Dobu trvání realizace projektu stanovte na 24 měsíců, počítaných od fyzického zahájení aktivit
 • Žádost podejte v předepsané formě
 • V žádosti o podporu vyplňte všechny povinné údaje

Odsouhlasení přijatelnosti a formální správnosti (popř. odstraněním formálních chyb) žádosti o projekt v rámci výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I jsou stěžejní pro schválení financování projektu. Pokud jste maximálně měsíc před podáním žádosti začali realizovat aktivity šablon (v oblasti DVPP, personální podpory atd.), tak si v tomto okamžiku můžete být jisti, že všechny Vaše související výdaje jsou uznatelné.

Chcete se dozvědět více?
Potřebujete již realizovat konkrétní akreditované kurzy DVPP v oblasti šablon?
Zamýšlíte zajistit zkoušku profesní kvalifikace chůva?
Kontaktujte nás!

Napište nám na e-mail HFidranska@poc-sluzba.cz
Přihlaste se k odběru novinek
Vyplňte nezávazný poptávkový formulář.

Ostatní
Šablony pro MŠ a ZŠ I

Archivy

Začátek školního roku ve znamení DVPP – ŠABLON
Nový projekt v Jihomoravském kraji – „Age management v praxi – nová kariéra po padesátce“

Další podobné články