POVEZ II, výzva 43 a výzva 60

Srovnání dotací z programů POVEZ II, výzva 43 a výzva 60

V tomto článku provedeme srovnání dotací z programů POVEZ II, výzva 43 a výzva 60. Tyto programy – POVEZ II, výzva 43 a výzva 60 – jsou financované z Operačního programu zaměstnanost (OPZ). Zde Vám představujeme základní podmínky jednotlivých programů, jejich výhody a nevýhody.

1) POVEZ II Pro koho je program POVEZ II určen:

 • Obchodní korporace,
 • Státní podnik, OSVČ, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem,
 • Nestátní neziskové organizace.

Podmínky programu POVEZ II:

Výše dotace je 85 %, navíc je proplácena mzda zaměstnancům ve výši 176 Kč ušlé mzdy, minimální částka na vzdělávání není stanovena, maximální částka je do výše 200 000 EUR (do výše de minimis),
Zaměřen je na odborné vzdělávání (obecné i specifické),
Podporovány jsou pouze výuky pokročilých dovedností,
Žádost se podává na každou vzdělávací aktivitu zvlášť v obdobích, kdy se plánuje konkrétní vzdělávání realizovat,
Maximální délka odborného vzdělávacího kurzu je 18 měsíců, jazykový kurz 6 měsíců, všechny vzdělávací aktivity musí být ukončeny do 30. 8. 2020,
POVEZ II je administrován přes Úřad práce ČR (ostatní výzvy jsou přímo přes MPSV),
Výběrové řízení se provádí, pokud částka vzdělávacích aktivit za celou dobu realizace programu (tedy do roku 2020) přesáhne 400 000 Kč,
Ze vzdělávací aktivity je vyloučen jednatel společnosti,
Účastník programu POVEZ II musí splnit docházku na 80% a úspěšně absolvovat závěrečné ověření znalostí.

 Nevýhody POVEZ II:

 • Nutné dokládat přesný seznam zaměstnanců ke konkrétním kurzům,
 • Omezené spektrum podporovaných aktivit a nepružnost v případě nutnosti změn,
 • Měkké dovednosti (Soft skills) jsou minimálně podporované.

Výhody POVEZ II:

 • Rychlost schvalovacího procesu (zpravidla do 30 dní od podání žádosti),
 • Není stanovena cena kurzu za osobu a hodinu (osobohodina).

2) Výzva 43 Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Pro koho je výzva 43 určena:

 • Obchodní korporace – obchodní společnosti, družstva,
 • Státní podnik, OSVČ, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem.

 Základní podmínky programu výzva 43:

Výše dotace je 85 %, minimální částka na všechna plánovaná vzdělávání 500 000 Kč, maximální částka je  10 000 000 Kč,

 • Výzva 43 umožňuje jakékoliv vzdělávání, kromě vzdělávání ze zákona (např. BOZP, školení řidičů apod.) Mimo  odborných a jiných technických kurzů lze školit také obecné IT, specializované IT, manažerské a měkké dovednosti, účetní, daňové a právní kurzy, jazykové kurzy – včetně obecných kurzů),
 • Je umožněna výuka i základních dovedností,
 • Žádost se podává jedna na všechny plánované aktivity a to od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016,
 • Maximálně délka kurzu je 24 měsíců, všechny vzdělávací aktivity musí být ukončeny do 30. 4. 2019,
 • Výuková skupina nesmí přesáhnout 12 osob,
 • V rámci projektu výzva 43 může jedna osoba absolvovat max. 10 kurzů,
 • Jednotlivé žádosti se podávají v systému IS KP14+,
 • Účastník programu výzva 43 musí splnit docházku na 70%,
 • Administrace se provádí přes MPSV.

Výhody programu výzva 43:

 • Mnohem flexibilnější varianta (aktivity lze v odůvodněných případech upravovat),
 • Vzdělávání lze rozvrhnout do několika let,
 • Není nutné předem dokládat seznam zapojených zaměstnanců,
 • Nepřímé náklady 25% z výše dotace (lze využít na náklady spojené s administrací projektu),
 • V odůvodněných případech lze do projektu zahrnout také nákup školících pomůcek a vybavení.

Nevýhody programu výzva 43:

 • Zdlouhavé schvalování (v řádu měsíců),
 • Administrativně náročnější,
 • Nutno vyhlásit výběrové řízení,
 • Každá vzdělávací aktivita má stanovenou cenu za osobu a hodinu (osobohodinu),
 • Každá vzdělávací aktivita má stanovenou maximální způsobilou délku trvání kurzu, výjimkou je akreditovaný vzdělávací kurz.

3) Výzva 60 Vzdělávání – společná cesta k rozvoji

Pro koho je výzva 60 určena:

 • Zaměstnance podniků a zaměstnance OSVČ sdružených v profesních a podnikatelských sdružení,
 • Zastřešující organizace nestátních neziskových organizací,
 • Subjekty sdružující účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností dle § 15a odst. 1 písm. b) zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů

Základní podmínky programu výzva 60:

 • Výše dotace programu výzva 60 na vzdělávání zaměstnanců v režimu de minimis je 100 % (oproti 85 % u ostatních výzev),
 • V programu výzva 60 lze pro zaměstnance využívat také tzv. otevřené kurzy, což má své výhody,
 • Příjem žádostí je plánován od 3.10.2016 do 31.12017,
 • Podporovanými oblastmi vzdělávání jsou obecné a specializované IT kurzy, měkké a manažerské dovednosti, jazykové vzdělávání, účetní, ekonomické a právní kurzy, technické a jiné odborné vzdělávání, interní lektor,
 • Jednotlivé žádosti se podávají v systému MS 2014+,
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1,8 mil. Kč,
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 20 mil. Kč.

Výhody programu výzva 60:

 • Jsou hrazeny veškeré náklady, odpadá nutnost spolufinancování,
 • Administrativně nejméně zatěžující varianta, veškerou agendu budou zajišťovat úspěšní žadatelé projektů (např. Hospodářské komory), kteří projekt administrují (včetně monitorovacích zpráv a výběrových řízení), nese veškerá rizika a zátěž, firma pouze odebírá vzdělávací služby,
 • Nejvíce flexibilní řešení – v průběhu projektu lze měnit intenzitu zapojení (počet i druh kurzů),
 • Možnost využít kromě firemních (uzavřených) kurzů také kurzů pro více firem (otevřené kurzy).

Nevýhody programu výzva 60:

 • Každá vzdělávací aktivita má stanovenou cenu za osobu a hodinu (osobohodinu),
 • Každá vzdělávací aktivita má stanovenou maximální způsobilou délku trvání kurzu, výjimkou je akreditovaný vzdělávací kurz.
Ostatní
POVEZ II, Výzva 43, Výzva 60

Archivy

Rozšiřujeme nabídku kurzů v oblasti DVPP
Inkluze – první zkušenosti ze školení Šablon DVPP

Další podobné články